P&L là gì? Cách tính báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh?

Ngày xuất bản:

P&L là gì? Cách tính báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh?

     P&L là gì? Chắc chắn đây là câu hỏi của rất nhiều người. Để biết rõ xem P&L là gì? Có liên quan gì đến hoạt động kinh doanh hay không? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé!

1. P&L là gì?

     Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một tài liệu tài chính tổng hợp, giúp tổng quan hóa tình hình và kết quả kinh doanh trong một giai đoạn hoạt động của doanh nghiệp, cung cấp thông tin chi tiết về các hoạt động kinh doanh chính. Nó là một công cụ để đánh giá khả năng sinh lời và tình trạng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

     P&L là viết tắt của "Profit and loss" trong tiếng Anh, đề cập đến vấn đề lãi và lỗ. Trong lĩnh vực kinh doanh, thuật ngữ này ám chỉ báo cáo về tình trạng lợi nhuận của một doanh nghiệp. Nó là cách để báo cáo về việc doanh nghiệp đang có lãi hay lỗ.

     Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một báo cáo tài chính tổng hợp, cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình hình và kết quả kinh doanh trong một giai đoạn kế toán. Thông qua các số liệu trong báo cáo này, ta có cái nhìn tổng quát về hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ và biết được liệu nó có lợi nhuận hay thua lỗ.

     Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cung cấp các thông tin tổng hợp nhất về kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ, cho thấy liệu doanh nghiệp có lãi hay lỗ, đồng thời phản ánh tình hình sử dụng các nguồn lực về vốn, lao động, kỹ thuật và quản lý kinh doanh của doanh nghiệp.

     Đây là một số nội dung trong báo cáo:

     Doanh thu thuần từ bán hàng: Doanh thu bán hàng trừ đi các khoản giảm trừ doanh thu, bao gồm chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, giá trị hàng bán bị trả lại và thuế gián thu được tính trong giá bán.

     Giá vốn hàng bán: Tổng chi phí sản xuất của các sản phẩm hàng hóa được tiêu thụ trong kỳ. Giá vốn hàng bán được xác định theo các phương pháp như nhập trước xuất trước, nhập sau xuất trước, bình quân gia quyền, và cách khác.

     Về chỉ tiêu lợi nhuận, do mỗi doanh nghiệp có cơ cấu nguồn vốn, thuế suất, và tài sản sử dụng cho hoạt động kinh doanh khác nhau, nhà quản lý tài chính có thể sử dụng các chỉ tiêu lợi nhuận sau:

     Lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT): Doanh thu thuần từ bán hàng trừ đi giá vốn bán hàng, chi phí bán hàng, và chi phí quản lý doanh nghiệp.

     Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh: EBIT trừ đi lãi vay trong kỳ.

     Lợi nhuận sau thuế: Lợi nhuận trước thuế nhân với (1 - thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp).

2. Cách tính báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

     Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một tài liệu tài chính quan trọng được quan tâm bởi các liên quan tới doanh nghiệp. Nó cung cấp thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một giai đoạn nhất định. Đối với nhà quản trị tài chính, báo cáo này cũng được sử dụng như một công cụ để dự đoán hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong tương lai.

     Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh kết quả lãi và lỗ trong các kỳ kinh doanh. Các chỉ số trong báo cáo được sắp xếp để hiển thị phương trình sau:

     Doanh thu - Chi phí = Lợi nhuận

     Theo quy định kế toán hiện hành, hoạt động của một doanh nghiệp được chia thành hai loại: hoạt động kinh doanh và hoạt động khác.

     Hoạt động kinh doanh bao gồm sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính.

     Nguyên tắc lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là phải phản ánh đúng từng loại doanh thu (bao gồm doanh thu từ hoạt động kinh doanh và cung cấp dịch vụ, doanh thu từ hoạt động tài chính, và thu nhập khác) và các chi phí mà doanh nghiệp đã chi để đạt được doanh thu đó. Sự chênh lệch giữa doanh thu và chi phí là lợi nhuận.

Tính cân đối

     Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được lập dựa trên sự cân đối giữa doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh. Có thể tóm tắt tính cân đối này trong công thức sau:

     Tổng doanh thu = Tổng chi phí + Tổng lợi nhuận

     Doanh thu thuần = Doanh thu tiêu thụ + Các khoản giảm trừ

     Các khoản giảm trừ thường bao gồm 04 khoản sau:

     Các khoản giảm trừ = chiết khấu thương mại + Giảm giá hàng bán + Hàng bán bị trả lại + Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu.

     Doanh nghiệp tổ chức sản xuất kinh doanh với mục tiêu chính là thu được lợi nhuận để gia tăng vốn của họ. Lợi nhuận là mục tiêu quan trọng nhất của doanh nghiệp, cũng như những bên liên quan có quyền lợi. Vì vậy, việc cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của từng hoạt động, sự lãi lỗ của doanh nghiệp có tác động quan trọng đến quyết định quản trị và quyết định đầu tư cho vay của các bên liên quan. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giúp quyết định xây dựng các kế hoạch tương lai phù hợp.

     Lợi nhuận là một khía cạnh quan trọng và chịu ảnh hưởng lớn từ quyết định về chính sách kế toán của doanh nghiệp. Các nhà quản lý thường can thiệp để xác định lợi nhuận và có thể làm sai lệch con số này. Hoạt động này được gọi là quản trị lợi nhuận. Tuy nhiên, quản trị lợi nhuận không tạo ra giá trị bổ sung cho dòng tiền. Do đó, nhà phân tích cần kết hợp với phân tích báo cáo lưu chuyển tiền để đánh giá chất lượng của lợi nhuận.

3. Vai trò của P&L trong doanh nghiệp

     Báo cáo lợi nhuận và lỗ (P&L) đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của một doanh nghiệp. Nó đánh giá tình trạng kinh doanh của doanh nghiệp trong một quý nhằm đưa ra các hướng đi phù hợp cho tương lai. P&L cũng có ảnh hưởng đến việc hợp tác với các doanh nghiệp khác, vì các doanh nghiệp khác sẽ xem xét các chỉ số trong báo cáo này để quyết định việc hợp tác.

     Các số liệu trong P&L cung cấp thông tin chi tiết và tổng quan về kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một giai đoạn thống kê. Điều này cho thấy liệu hoạt động này có mang lại lợi nhuận hay thua lỗ. Báo cáo này cũng phản ánh khách quan tình hình sử dụng các nguồn lực vốn, lao động, công nghệ, kỹ thuật, cũng như kinh nghiệm quản lý và kinh doanh của doanh nghiệp.

     Trong các hoạt động kinh doanh, P&L thể hiện lợi nhuận hoặc lỗ của doanh nghiệp. Nó phản ánh tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, xem xét xem hoạt động kinh doanh này có đem lại lợi nhuận hay gánh chịu lỗ. Nó cũng phản ánh sự phát triển hoặc suy giảm của doanh nghiệp, thể hiện giá trị hiện tại của doanh nghiệp trong giai đoạn thống kê. Bằng cách đó, P&L có thể phản ánh các điểm sau:

     Thực trạng sử dụng tiềm lực con người, vốn, công nghệ, kỹ thuật và đánh giá khả năng quản lý cũng như hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

     Dự báo khả năng thu về lợi nhuận, xu hướng dòng tiền và hoạt động trong tương lai của doanh nghiệp.

     Lợi nhuận của doanh nghiệp cũng là nguồn vốn chủ yếu và yếu tố quan trọng trong cơ cấu tài chính tổng thể. Chỉ khi có đủ nguồn vốn, doanh nghiệp mới có thể mở rộng quá trình sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động.

     Đánh giá khách quan mức độ đóng góp của doanh nghiệp cho sự phát triển tổng thể của quốc gia.

Lời kết

     Trên đây là những chia sẻ giải đáp cho câu hỏi P&L là gì? Hy vọng rằng những chia sẻ này sẽ hữu ích đối với bạn đọc. Hãy theo dõi chúng tôi để biết thêm nhiều thông tin hay và bổ ích!

Liên hệ : 1900633720

Bài viết tham khảo:

Lợi nhuận gộp là gì? Công thức tính, ý nghĩa và các yếu tố ảnh hưởng

Tổng đài Jetstar

186